C
Kontrowersja Syjonu
Douglas Reed

 

APPENDIX

‘Po śmierci Jezusa Stary Testament wraz z Nowym Testamentem zostały przetłumaczone na łacinę przez Św. Jeremiego i oba zostały uznane przez Kościól za równorzędne objawienia, jako części tej samej Księgi.’
(Współczesna encyklopedia)

TORA

Tedy rzekł Pan do mnie, mówiąc..... . Dzisiaj pocznę puszczać strach i bojaźń twoję na ludzie, którzy są pod wszystkiem niebem, że gdy usłyszą wieść o tobie, drżeć i lękać się będą przed tobą.... Mnie też rozkazał Pan na on czas, abym was nauczał ustaw i sądów, abyście je czynili w ziemi, do której idziecie, abyście ją dziedzicznie posiedli.... Wszakże tylko w ojcach twoich upodobało się Panu, że je umiłował, i obrał nasienie ich po nich ...Aby wygnał narody wielkie i możniejsze nad cię przed twarzą twoją, i wprowadził cię, a dał ci ziemię ich w dziedzictwo, jako to dziś widzisz... A poda je Pan, Bóg twój, tobie, iż je porazisz: tedy wytracisz je do szczątku, nie będziesz brał z nimi przymierza, ani się zlitujesz nad nimi; Ani się spowinowacisz z nimi... Ołtarze ich poobalacie, a słupy ich pokruszycie, i gaje ich poświęcone wyrąbicie, a ryte ich bałwany ogniem popalicie.. Albowiemeś ty lud święty Panu Bogu twemu; ciebie obrał Pan, Bóg twój, abyś mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi.... Błogosławionym będziesz nad wszystkie narody..... I wytracisz wszystkie narody, które Pan, Bóg twój, poda tobie; nie sfolguje im oko twoje..... Nad to pośle Pan, Bóg twój, na ni sierszenie, aż wygubi ostatki ich, i te, którzy by się pokryli przed tobą....... I wyniszczy Pan, Bóg twój, narody one przed tobą, po lekku i po trosze; ..... I poda je tobie Pan, Bóg twój, i zetrze je starciem wielkiem, aż będą wyniszczeni. A poda króle ich w ręce twoje, i wygubisz imię ich pod niebem; nie ostoi się żaden przed tobą, aż je wytracisz... Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie;... Ale z miast narodów tych, które Pan, Bóg twój, podawa tobie w dziedzictwo, żadnej duszy żywić nie będziesz. Lecz do szczętu wytracisz je..... będziesz pożyczał wielom narodom, a sam nie będziesz pożyczał..... Zburzycie do szczętu wszystkie miejsca, na których służyli narodowie, które wy posiądziecie, bogom swoim....
Deuteronomy

NOWY TESTAMENT

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy! bo wasze jest królestwo Boże. ; nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.... . Słyszeliście, iż rzeczono: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego;Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze;... Albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w Piśmie.... Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi.... Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował... Będziesz miłował Pana, Boga twego... To jest pierwsze i największe przykazanie. A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli... albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy jesteście wszyscy braćmi.... A kto by się wywyższał, będzie poniżony;.. Lecz biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni!... jesteście synowie tych, którzy proroki pozabijali... I będzie kazana ta Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom... Ojcze! odpuść im: boć nie wiedzą, co czynią.... Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi,... I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki,... Niechże wam tedy wiadomo będzie, iż poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.... Izali Bóg jest tylko Bogiem Żydów? izali też nie pogan? Zaiste i pogan.... Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.... Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko Albowiem wiele ich chodzi, o którychem wam często powiadał, a teraz i z płaczem mówię, iż są nieprzyjaciołmi krzyża Chrystusowego; Których koniec jest zatracenie.
Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Epistoły

„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłoneło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nie pytaj komu bije dzwon: bije on tobie.”
John Donne Medytacja XVII


Next Następny
Previous
Poprzednia
Home Dom
Contents Spis treści
Names Nazwy